چراغ پریموس

1مجموع 3 محصول
قیمت : 500,000 تومان

سوخت آن نفت و بزین و الکل است. این چراغ قدیمی بیش از 40 سال قدمت دارد و همه ی قسمت های این چراغ مال خودش است.

قیمت : 400,000 تومان

این چراغ قدیمی نو و بکر میباشد و سوخت آن نفتی است. این چراغ قدیمی بیش از 70 سال قدمت دارد و تک فیتیله ای است و همه ی قسمت های این چراغ مال خودش است.

قیمت : 300,000 تومان

این چراغ قدیمی نو و بکر میباشد و سوخت آن نفتی است. این چراغ قدیمی بیش از 70 سال قدمت دارد و تک فیتیله ای است و همه ی قسمت های این چراغ مال خودش است.

1مجموع 3 محصول

تبلیغات