چراغ قدیمی

1مجموع 9 محصول
قیمت : 500,000 تومان

سوخت آن نفت و بزین و الکل است. این چراغ قدیمی بیش از 40 سال قدمت دارد و همه ی قسمت های این چراغ مال خودش است.

قیمت : 3,000,000 تومان

این چراغ قدیمی ساخت کشور انگلستان و نفتی می باشد. این چراغ قدیمی بیش از 120 سال قدمت دارد و تک فیتیله ای است و همه ی قسمت های این چراغ مال خودش است.

قیمت : 400,000 تومان

این چراغ قدیمی نو و بکر میباشد و سوخت آن نفتی است. این چراغ قدیمی بیش از 70 سال قدمت دارد و تک فیتیله ای است و همه ی قسمت های این چراغ مال خودش است.

قیمت : 300,000 تومان

این چراغ قدیمی نو و بکر میباشد و سوخت آن نفتی است. این چراغ قدیمی بیش از 70 سال قدمت دارد و تک فیتیله ای است و همه ی قسمت های این چراغ مال خودش است.

قیمت : 2,500,000 تومان

این چراغ قدیمی نفتی انگلیسی ساخت کشور انگلستان و نفتی می باشد. این چراغ نفتی بیش از 140 سال قدمت دارد و جنس سر و پایه آن از برنج می باشد و همه ی قسمت های این چراغ مال خودش است.

قیمت : 850,000 تومان

این چراغ قدیمی ساخت کشور انگلستان و شرکت Aladdin 23 است و نفتی می باشد. این چراغ قدیمی بیش از 80 سال قدمت دارد و تک فیتیله ای است و همه ی قسمت های این چراغ مال خودش است.

قیمت : 2,500,000 تومان

این چراغ قدیمی ساخت کشور انگلستان و نفتی می باشد. این چراغ قدیمی بیش از 100 سال قدمت دارد و تک فیتیله ای است و جنس سر و پایه آن از برنج می باشد.

قیمت : 1,800,000 تومان

این چراغ قدیمی ساخت کشور ایتالیا و نفتی می باشد. این چراغ قدیمی بیش از 80 سال قدمت دارد و جفت فیتیله ای است و همه ی قسمت های این چراغ مال خودش است.

قیمت : 180,000 تومان

این چراغ قدیمی ساخت کشور ایران و شرکت آفتاب پخش میباشد و سوخت آن نفتی است. این چراغ قدیمی بیش از 70 سال قدمت دارد و تک فیتیله ای است و همه ی قسمت های این چراغ مال خودش است.

1مجموع 9 محصول

تبلیغات