چراغ انگلیسی

1مجموع 4 محصول
قیمت : 3,000,000 تومان

این چراغ قدیمی ساخت کشور انگلستان و نفتی می باشد. این چراغ قدیمی بیش از 120 سال قدمت دارد و تک فیتیله ای است و همه ی قسمت های این چراغ مال خودش است.

قیمت : 2,500,000 تومان

این چراغ قدیمی نفتی انگلیسی ساخت کشور انگلستان و نفتی می باشد. این چراغ نفتی بیش از 140 سال قدمت دارد و جنس سر و پایه آن از برنج می باشد و همه ی قسمت های این چراغ مال خودش است.

قیمت : 850,000 تومان

این چراغ قدیمی ساخت کشور انگلستان و شرکت Aladdin 23 است و نفتی می باشد. این چراغ قدیمی بیش از 80 سال قدمت دارد و تک فیتیله ای است و همه ی قسمت های این چراغ مال خودش است.

قیمت : 2,500,000 تومان

این چراغ قدیمی ساخت کشور انگلستان و نفتی می باشد. این چراغ قدیمی بیش از 100 سال قدمت دارد و تک فیتیله ای است و جنس سر و پایه آن از برنج می باشد.

1مجموع 4 محصول

تبلیغات